Jätteträd i Tranemo kommun

 

2008 startade en kampanj för att uppmärksamma de grova träden i vår kommun. Grova träd är en bra indikator på hög biologisk mångfald pga. av dess långa kontinuitet. En ek kan ge ett stabilt livsutrymme åt en art i flera hundra år.  Många arter är också beroende av de döda grenar och rötade stammar som ofta finns på grova träd. Tyvärr hotas många träd av igenväxning och då främst de träd som tidigare stått i hagmarker eller glesare utmarksbeten. Att uppmärksamma dessa naturens giganter kan bidra till att öka intresset, kunskapen och skyddet för träden i synnerhet men också naturen i allmänhet.

 

Vi uppmanar Er att rapportera in de grövsta träden i er hemtrakt. Trädet ska mätas på det smalaste stället upptill brösthöjd. För att räknas som grov ska omkretsen vara minst:

Trädslag: Omkrets i centimeter:

 
Gran 250  
Tall 250  
 Asp 150  
Sälg 100  
Björk 200  
Klibbal 150  
Bok 200  
Ek 250  
Alm 250  
Rönn 100  
Oxel 100  
Vildapel 150  
Fågelbär 150  
Hägg 100  
Lönn 200  
Lind 200  
Ask 200  

Ett antal träd finns nu med på listan i Resultatet för Tranemo kommun, känner du till fler träd så skicka in en blankett.

Förutom omkrets och trädets lokalisering vill vi gärna ha lite ytterligare information som framgår av inventeringsformuläret. Ifylld blankett kan lämnas till någon i styrelsen eller skickas till Thomas Tranefors , Mjällbo, 51492 Uddebo eller lämnas på Kommunhuset märkt Thomas Tranefors.

Träd inom reservatet Skårtebo och området Torpa-Hofsnäs är redan dokumenterade av länsstyrelsen. Även döda och fallna träd rapporteras då dessa många gånger har en mer ”liv” i sig än levande.

 

Stora träd och jätteträd

Jätteträd = diameter över 1 meter.  3,14 m i omkrets

Var finns jätteträden?

Ekar på inägomark.     Skyddade av staten fram till 1800-talet. Samt på adelns gods.

Vårdträd.                     Träd som skyddar människan och dess bostad.

Vägträd.                      Träden utgör landmärken för mötesplatser.

Alléträd.                      Första anlas på slutet av 1600-talet.

Hamlade träd.             Lövfoder utgjorde en viktig del av vinterfodret som ficks från de hamlade träden.

 

Hur gamla är jätteträden?

Ek och poppel kan få en stamdiameter på 1 meter på 100 år med goda växtbetingelser.

De flesta grova ekar har en stamomkretsökning på 1-1,5 cm per år. Vilket gör en jätteek på 1 meter diameter till ca 200-300 år.

 

Jätteträdens naturvärde?

En gammalt träd är en stabil livsplats för organismer under flera hundra år.

Många arter är hotade pga av dess livsmiljö har förstörts och de inte kunnat flytta till någon ny.  En fjärdedel av våra 3500 hotade arter är på ett eller annat sätt beroende av grova lövträd.

Mest artrik är eken där 1500 arter kan finnas i och omkring eken.

 

 

Länkar:

Jätteträd i Sverige www.naturcentrum.se/jattetrad

Åtgärdsprogram skyddsvärda träd http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5411-2.pdf