Valenkät

I höst är det åter val till både riksdag, region- och kommunfullmäktige. Naturskyddsföreningen riks brukar då göra en valgranskning på riksnivå om hur partierna ställer sig till i olika miljöfrågor.

 

Vi har tillfrågat våra lokalpolitiker i Tranemo kring några viktiga miljöfrågor för att hjälpa er att göra ett miljövänligt val i höst. Vi tillfrågade de partier som idag är representerade i Tranemo. Av dessa valde tre partier att inte svara.

 

Vi har valt aktuella miljöfrågor där vi vet att det råder skilda åsikter och en dagsaktuell debatt, men också där det finns en bäring på lokala planet.

 

Här nedan har vi gjort en grov bedömning av svaren gentemot Naturskyddsföreningen riks ståndpunkter i de olika frågorna.

 

Ett stort tack till de partier som ställt upp i denna intervju och därmed visat att miljöfrågor är viktiga för partierna. Vi korar ingen segrare men beklagar att Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna inte ansett frågorna så viktiga att besvara.

Grön: stämmer väl med Naturskyddsföreningens ståndpunkter

Gul: stämmer delvis med Naturskyddsföreningens ståndpunkter

Röd: stämmer mindre med Naturskyddsföreningens ståndpunkter.

 

En detaljerad genomgång att partiernas svar kommer här med kommentarer från Naturskyddsföreningen i slutet.

1  Hur vill ni att barn i förskolan och skolan får mer kunskap om naturen och mer tid i naturen?

 

Moderaterna

Genom synergieffekt går det att förlägga mer av undervisningen utomhus och i naturen. Idag finns det stora sparkrav på skolan som i sin tur påverkar skolans aktivitetsutövning. För att det ska vara möjligt för skolan att utöva aktiviteter och kvalitativ undervisning, då krävs det ordning i finanserna. Genom att rösta på Moderaterna får medborgarna ett parti som visar engagemang och som förstår värdet av bra undervisning. Vi ser att en trygg skolmiljö skapar i sin tur underlag för att lärare väljer att planera sin undervisning och besök, exempelvis utomhus i våra vackra skogar.

 

Centerpartiet

Först och främst tycker vi det är viktigt att barnen får mer kunskap om naturen. Det ska i första hand ske genom att den inriktning som finns i läroplanen följs, och att den kunskap som förmedlas är bred och neutral. Men vi ser också möjligheter att nyttja naturen för många moment inom olika delar av skolan. Utomhuspedagogik är användbart i många ämnen. Kommunen jobbar också med Navet science center som utvecklar metoder, och kan medverka med färdiga modeller för utomhuspedagogik.

 

Socialdemokraterna

 Idag är kunskapen och förståelsen hos personal god. Genom att ta vara på barns nyfikenhet lägger man grund för naturvetenskapliga ämnen. Att lägga mer fysisk tid i naturen skapar man också tidig förståelse för att den ska man akta och vårda.

 

Miljöpartiet

Många barn har inte längre den naturliga relation till skog och natur som fanns förr och därför har skolan en ännu viktigare roll. Genom mer tid utomhus i tätortsnära skogar kan barnen få en bättre kunskap och erfarenhet av naturen. Samverkan med kunniga personer och föreningar inom kommunen är något skolan kan använda som ett komplement till sin egen kompetens.

 

Vänsterpartiet

Att det exempelvis läggs ned tid på att ha lektioner utomhus och tid överhuvudtaget på att lära ut om naturen.

 

Glädjande anser samtliga svarande partier att mer tid ska läggas i naturen. M trycker på att trygghet i skolan är ett sätt få personalen att välja att vara ute i naturen oftare, C ser att samverkan med Navet kan ge modeller för utomhuspedagogik, Mp ser samverkan med föreningar som ett komplement till skolans egna kompetens. Ett oroande frågetecken är vad Centern menar med neutral kunskap om natur.

 

 

2  Tranemo kommun äger mestadels tätortsnära skog samt områden kring rekreationsområden som Hagatorpet i Tranemo. Vad anser ert parti att syftet med kommunens ägande av skog är?

 

Moderaterna

Skogen ska skötas och vara tillgänglig om den är i ett rekreationsområde. Den tätortsnära skogen är en resurs som ska vara medborgaren till gagn, är skogen inköpt för exploatering så kan den vara en del av driften. Är den en del av närmiljön ska den skötas och vara tillgänglig.

 

Centerpartiet

Vi ser 2 huvudsakliga syften med kommunens skogsinnehav. Det första är mark som kommunen köpt för kommande exploatering där produktionsskogsbruk kan bedrivas i väntan på detaljplanering. Det andra är tätortsnära skogar som ska fungera som ”gröna lungor” i nära anslutning till bebyggelse eller som skydd mellan olika typer av markanvändning. Här skall ett tätortsnära skogsbruk som till stor del kan vara kontinuitetsinriktat bedrivas. Här kan man jobba aktivt med naturvärden, men måste också vara tillgängligt för alla och därmed måste ibland skadade och döda träd samt vindfällen tas bort. Den tätortsnära naturen måste till del också vara tillgänglig för invånare med gånghjälpmedel.

 

Socialdemokraterna

Skogen som kommunen äger ska fylla många olika funktioner. Tätortsnära ska den locka och ge möjlighet att vistas i för rekreation och motion. Det ska brukas så att naturvärden bevaras och samtidigt vara en resurs när kommunen ska växa. Den har förvärvats en gång för att tillgodose dessa olika syften. Vi ska ha hög naturvårdshänsyn när vi brukar vår skog. Riktlinjer som är på väg fram beskriver väl detta.

 

Miljöpartiet

Kommunens skogar ska vara till för sin egen skull, samt för rekreation och friluftsliv för kommuninvånarna, inte minst barnen. Det är viktigt att där finns en mångfald av växt- och djurarter. 

 

Vänsterpartiet

Vi vet ju att en av de främsta anledningarna till att kommunen äger skog är för framtida exploatering. Nu vet vi ju under vilken press naturen är och då kan det vara bra att använda större delar av kommunalt ägd skog till framtida generationer. På så sätt att vi förvaltar den utan att hugga ned allt. 

 

C, S och Mp delar Naturskyddsföreningen syn på att kommunens skog ska förvaltas så att naturvärdena bevaras. Tydligast och berömvärt är miljöpartiets syn att naturen faktiskt har ett eget värde och inte bara är till för människan.  M är mer inne på att skogen ska skötas medan V svar är lite luddigt men menar att skogen främst ska användas med tanke på framtiden genom att förvalta den utan att hugga ner allt, vilket kan tolkas att de har högre ambitioner än konventionellt skogsbruk.

 

 

3  Anser ert parti att kommunens skogar ska bedrivas hyggesfritt? (Skogsstyrelsens definition)

 

Moderaterna

Skogsbruk kräver långsiktighet då det tar 70-100 år för en planta att växa till ett fullvuxet träd. Hyggesfritt passar utmärkt på viss typ av mark och vissa bestånd är enklare än andra att förändra från produktionsskog till hyggesfritt odlande. Att i ett slag förändra till hyggesfritt på all skogsmark är inte rimligt utan vi anser att det är rimligt att sätta av viss del av skogen för hyggesfritt brukande men en inventering behöver först ske som underlag för den bedömningen.

 

Centerpartiet

 Ja i tätortsnära skogsbruk, men ej på mark som ska exploateras.

 

Socialdemokraterna

Våra skogars andel av hyggesfri avverkning kan med fördel ökas, områden som är tätortsnära speciellt då det skogsinnehavet är till för friluftslivet, hyggesfritt gör det mer tillgängligt.

 

Miljöpartiet

Ja absolut. Kommunen bör vara en föregångare för naturnära och hyggesfri skogsskötsel.

 

Vänsterpartiet

Ja, det gör vi.

 

Glädjande att även här så är stödet för hyggesfria metoder stort, särskilt i de tätortsnära skogarna som är det som kommunen främst äger. C och tillviss del M och S tar en lite avvaktande roll inom olika delar av skogsinnehavet medans Mp och V är mer tydliga och positiva.

Kalhygge inom riksintresse för naturvård i Tranemo kommun (privat markägare).

4  Vilka naturområden i kommunen anser ni att kommunen ska vara med och värna och på vilket sätt?

 

Moderaterna

Att uppmuntra markägare kan vara ett sätt men där har vi liten påverkan annat än att samverka i enligt med kommunens intentioner. Just nu deltar vi aktivt kommunens beredningsarbete för kommunens ”Översiktsplan”. I översiktsplanen kommer man tydligt se hur kommunens marker är tilltänkta att nyttjas till allas bästa och där samtliga innevånare haft möjlighet att påverka. Men vi kan bara värna om det vi själva äger.

 

Centerpartiet

I första hand i tätortsnära skogar och naturområden. Det allmänna bevarandeintresset är ett statligt ansvar. Tyvärr har regeringen inte nyttjat de möjligheter man har med Sveaskogs och Statens fastighetsverks stora arealer.

 

Socialdemokraterna

   De områden som hotas av olika anledningar i vårt eget bestånd ska vi värna och återställa. Sjöar behöver ibland kalkas en viktig kommunal uppgift att se till att de inte övergöds. Ha aktuella översiktsplaner som beskriver var vi har våra skyddsvärda områden.  Att naturvårdshänsyn integreras i alla verksamheter. Sprida kunskap om särskilt viktiga områden till våra innevånare.

 

Miljöpartiet

Skogar, våtmarker, sjöar, ängar och jordbruksmark. Genom att ständigt jobba för förbättringar gentemot mer hållbarhet. 

 

Vänsterpartiet

Det är svårt att säga exakt var vi skall satsa. Skulle man kanske kunna i samarbete med lokalbefolkningen kunna hitta områden som man kan jobba med?

 

Här ser vi nog att S ger det mest ambitiösa och välavvägda svaret som ligger i linje med Naturskyddsföringens tankar. Att kommunen främst har ett ansvar för naturvård på egen mark, men samtidigt tar initiativ till kommunövergripande arbete mot försurning och övergödning men pekar också kommunens uppgift att sprida kunskap. M är också inne på det spåret att som kommun samverka och uppmuntra andra markägare. MP och V presenterar inte ett lika tydligt svar men pekar på en samverkan med lokalbefolkningen bland annat. C frånsäger sig delvis kommunalt ansvar för naturvård. Detta trots att ansvaret ska delas lika mellan stat och kommun. T.ex. genom att kommuner uppmuntras att jobba med naturvård via LONA och har samma möjlighet som stat att bilda naturreservat.

 

 

5  Av kommunens 40 medelstora till stora sjöar är endast 4 obebyggda inom strandskyddat område. Vill ni att strandskyddet försvagas så även dessa sjöar exploateras

 

Moderaterna

För att få fram attraktiva boenden och på så sätt kunna växa kommunen anser vi att mark utmed några utvalda sjöar skall få exploateras.

 

Centerpartiet

Vi vill reformera strandskyddet i grunden. Exakt vilka skyddsvärda intressen som finns vid olika vattendrag kan vi inte ta ställning till utan vetenskapligt underlag.

 

Socialdemokraterna.

Strandskydd behöver både förstärkas och lättas upp då det också behöver bli lättare att få bygga på landsbygden. Områden med särskild betydelse för djur och naturliv ska skyddas starkare.

 

Miljöpartiet

Nej. Det finns redan tillräckliga möjligheter att bygga nära sjöar. De få som har obebyggt strandskyddat område bör förbli skyddade, för naturens och allemansrättens skull.

 

Vänsterpartiet

Inget svar.

 

Har ger MP det tydligaste svaret som ligger helt i linje med vad Naturskyddsföreningen tänker om att säkerställa skyddet för allemansrätten och den biologiska mångfalden. Stranden där vatten och land möts är en av de värdefullaste naturtyperna med rik biologiskt liv och en viktig yngelplats för både vatten och landlevande organismer samtidigt som den är eftertraktad att exploatera, gärna i varma och sandiga lägen. Det är också denna miljö som är särskilt attraktiv för det fria friluftslivet.

S pekar lite på dessa värden och dess bevarande medans C och M inriktar sig på att förändra strandskyddet eller vikten av att exploatera.

Drillsnäppan är beroende av orörda stränder.

6  När anser ni att Tranemo kommun ska vara fossilbränslefri? (enligt västra götalandsregionens definition) Vårt arbete för klimatet – Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

 

Moderaterna

Så snart det låter sig göras. Teknikutvecklingen går snabbt men det gäller att tänka till redan nu vid tex investeringar och vidta åtgärder som både reducerar och eliminerar CO2 och gör oss fossilfria.

 

Centerpartiet.

Snarast möjligt, borde vara möjligt till 2030, men tyvärr är majoriteten allt för passiv i sitt klimatarbete och underlag för tydligt ställningstagande saknas

 

Socialdemokraterna

Det är inte bara när som är det absolut viktigaste utan hur mycket vi släpper ut på vägen fram. Men minimum att vi når målet som regionen ställt upp.

 

Miljöpartiet

Vi ställer oss bakom regionens mål om att vara fossilfria 2030. Krafttag måste tas genast för att målet ska nås.

 

Vänsterpartiet

Ja, det gör vi.

 

Här bidrar S med en viktig insikt att det inte är slutdatumet för fossilfrihet utan hur mycket man släpper ut innan dess. Både S tillsammans med V och MP anser att 2030 är målet, medan C och M är lite otydligare men ser gärna att det sker så fort som möjligt

7  Vilka åtgärder anser ert parti är de viktigaste för att få ner kommunens egna koldioxidutsläpp?

 

Moderaterna.

 Det är tydligt att det åligger i kommunens vision och som är framtagen av oss politiker att möta klimatmålen. Genom uppföljning och engagemang mot förvaltningen tillser vi att arbetet att få ner koldioxidutsläppen minskar. Genom investeringar i alternativa energikällor inom kommunens fastighetsbestånd kan vi göra mycket.

 

Centerpartiet

Snabbast och enklast är fossilbränslefria fordon. I andra hand fossilbränslefria transporter i övrigt

 

Socialdemokraterna

Bl.a. genom att ställa höga krav när vi upphandlar. Förnya fordonsparken. Resa mindre i tjänsten. Installera solceller vid ny- och ombyggnationer i stor utsträckning.

 

Miljöpartiet

Vi förlitar oss på den kompetens som kommunen har för att bedöma det, men vi tror att skogsbruket, kollektivtrafiken och fossilfri energiförsörjning är något kommunen kan påverka på kort sikt. När det gäller invånare och företag kan kommunen bidra med kompetenshöjning och prata mer om bilen, biffen och boendet. Samt hur våra företag måste vara en självklar del i det arbetet som kommunen gör genom.

                                   

Vänsterpartiet

Att vi satsar mer på kollektivtrafiken. Utnyttjar kommunens lokaler mer.

 

Kommens största egna utsläpp är från kommunens egna skogsbruk och genom den förbränning som sker både i kommunens fordon och i fjärrvärmeverket som förser kommunens fastigheter med värme.

Alla partier är inne på de flesta av dessa källor. C, S och Mp lyfter fossilfria fordon och  M, S Mp och V är inne på fastighetsdriftens bidrag till utsläpp av koldioxid. Endast Mp nämner skogsbrukets påverkan.

 

 

 

8  Anser ert parti att kommunen ska bygga mer med trä för att minska vårt cementberoende och få ner koldioxidförbrukningen?

 

Moderaterna.

Olika byggnader har olika förutsättningar. Trä är intressant ur flera perspektiv, exempelvis gestaltning, men vi ska bygga det som är mest hållbart över byggnadens livscykel. Utvecklingen inom betongindustrin går mot hållbara material där cementen tillverkas mer koldioxidfritt, men den tillverkningen sker inte i vår kommun. I Översiktsplanen lägger vi grunden för den strategi med hållbarhet i fokus och som Kommunen kommer att arbeta efter. Detta möjliggör för oss och kommunen att möta framtidens miljömål.

 

Centerpartiet

Trä är ett bra byggnadsmaterial på många sätt. Men betong är också bra i många sammanhang. Vi har också en stark betongindustri som påverkar våra förutsättningar. Vi tror båda materialen har en viktig roll i kommunens framtida byggande.

 

Socialdemokraten

Det anser vi vara en klok inriktning.

 

Miljöpartiet

Ja!

 

Vänsterpartiet

Ja, det gör vi.

 

Trähus har en lägre klimatpåverkan än ett cementhus, det har flera studier slagit fram. Att bryta kalk, grus och sand till cement och järnmalm till armeringsjärn orsakar stora spår i naturen och kräver stora mängder fossil energi. Skogsbruket har ju visserligen stora problem med negativ påverkan på naturen också men att göra virke är den enda kolsänka som skogsbruket levererar.

S, MP och V är odelat positiv till detta, C och M är inte lika tydliga.

 

 

 

 

 

Sista frågan om betydelsen av kommunens slogan om vad det innebär för respektive parti ”leva livet på den gröna sidan” gör vi ingen bedömning utan lämnar till er läsare att reflektera över.

 

Moderaterna

Att sloganen borde bytas ut till något mer konkret, Vad menas med ”lev livet på den gröna sidan”? Visionen med denna slogan togs fram för många år sedan och framträder som mycket otydlig. För att nå befolkningsmålet borde den bytas ut.

 

Centerpartiet:

För Centerpartiet innebär ”Lev livet på den gröna sidan” att vi arbetar för att vara en kommun som arbetar med hållbarhet i alla avseenden, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vi ska värna om våra resurser för att ge kommande generationer bra förutsättningar till ett bra liv.

 

Socialdemokraterna

Att vi alla hjälps åt att skapa ett tryggt samhälle där balans råder ur ett miljöperspektiv. Där vi alla känner gemenskap och formar vår framtid tillsamman

 

Miljöpartiet

Att vi ska vara en bra förebild för hur vi kan leva ett bra och hållbart liv på landsbygden. 

 

Vänsterpartiet

Att vi ska kunna bo på en plats som tar hänsyn till människor och natur. Att vi kan ta vara på våra chanser till att kunna bo nära naturen. Jämställdhet mellan kommunens invånare, för att vi vet om att ju mer jämställt ett samhälle är desto mindre påverkan på miljön har den. Kommunikationen mellan invånarna ska minska och kunskap spridas mer.

 

Iconic One Theme | Powered by Wordpress