Jätteträd i Tranemo kommun

2008 startade en kampanj för att uppmärksamma de grova träden i vår kommun. Grova träd är en bra indikator på hög biologisk mångfald pga. av dess långa kontinuitet. En ek kan ge ett stabilt livsutrymme åt en art i flera hundra år.  Många arter är också beroende av de döda grenar och rötade stammar som ofta finns på grova träd. Tyvärr hotas många träd av igenväxning och då främst de träd som tidigare stått i hagmarker eller glesare utmarksbeten.

 

Att uppmärksamma dessa naturens giganter kan bidra till att öka intresset, kunskapen och skyddet för träden i synnerhet men också naturen i allmänhet.

 

 

Vi uppmanar Er att rapportera in de grövsta träden i er hemtrakt. Trädet ska mätas på det smalaste stället upptill brösthöjd.

 

För att räknas som grov ska omkretsen vara minst

 • Gran         250
 • Tall            250
 • Asp           150
 • Sälg           100
 • Björk        200
 • Klibbal     150
 • Bok           200
 • Ek              250
 • Alm           250
 • Rönn        100
 • Oxel         100
 • Vildapel 150
 • Fågelbär  150
 • Hägg         100
 • Lönn         200
 • Lind          200
 • Ask           200
Iconic One Theme | Powered by Wordpress